شبه جمله ها

جلسه اول شبه جمله ها

 

جلسه دوم شبه جمله ها

 

آزمون شماره 1 شبه جمله ها

 

آزمون شماره 2 شبه جمله ها