شبه جمله ها

توضیحات تشریحی شبه جمله ها 

آزمون شماره 1

 

آزمون شماره 2

 

آزمون شماره 3