زمانها، جملات معلوم و مجهول، ساختهای معکوس و چند نکته مهم گرامری