آزمونهای شنیداری به ترتیب اولویت

 

آموزش تکنیکهای درک مطلب

درک مطلبهای پایه

passsage 1

توضیحات تشریحی درک مطلب 1

passage 2

توضیحات تشریحی درک مطلب 2

passage 3

توضیحات تشریحی درک مطلب 3

 

Passage 4

 

توضیحات تشریحی درک مطلب 4

 

 

Passage 5

توضیحات تشریحی درک مطلب 5

Passage 6

توضیحات تشریحی درک مطلب 6

Passage 7

 

Passage 8

 

Passage 9

توضیحات تشریحی درک مطلب 9

 

Passage 10